Dance Manifesto 2021


Külli Roosna 2021-04-29

Estonian text below

Dance as perceiving, thinking and being through movement.

My relationship with dance art has enabled me to:
... practically explore change - the main constant of life.
... get closer to impossibilities such as "absolute stillness", "complete silence" and "emptiness".
... experience freedom in intertwined systems, bodies and worlds.
... probe the limits of my perception, knowledge and understanding.
... witness new meanings, structures and qualities emerge during a creative process.
... investigate the possibilities of expressing movement through spoken word and written text.
... explore history through dance.
... see dance as a technology of attention and thinking - as a technology of the self.
... explore external technologies as extensions of myself.
... evoke the powers hidden in the attention and in the breath.
... quiet the mental noise.

Tants kui tajumine, mõtlemine ja olemine läbi liikumise.

Minu suhe tantsukunstiga on võimaldanud mul:
... praktiliselt uurida muutumist - elu peamist konstanti.
... läheneda kättesaamatutele mõistetele nagu "täielik liikumatus", "täielik vaikus" ja "tühjus".
... kogeda vabadust kokku põimunud süsteemides, kehades ja maailmades.
... uurida oma taju, teadmiste ja mõistmise piire.
... tunnistada, kuidas uued tähendused, struktuurid ja omadused sünnivad loomingulise protsessi käigus.
... uurida liikumise väljendamise võimalikkust sõna ning kirja kaudu.
... mõtestada ajalugu läbi tantsu.
... näha tantsu tähelepanu ja mõtlemise tehnoloogiana - enesetehnoloogiana.
... uurida väliseid tehnoloogiaid iseenda laiendustena.
... äratada tähelepanus ja hingamises peituvaid võimeid.
... vaigistada mõttemüra.