Dance Manifesto 2021

Külli RoosnaPublished April 29, 2021

Estonian text below

Dance as perceiving, thinking and being through movement.

Photo: Gabriela Urm

My relationship with dance art has enabled me to:
… practically explore change - the main constant of life.
… get closer to impossibilities such as “absolute stillness”, “complete silence” and “emptiness”.
… experience freedom in intertwined systems, bodies and worlds.
… probe the limits of my perception, knowledge and understanding.
… witness new meanings, structures and qualities emerge during a creative process.
… investigate the possibilities of expressing movement through spoken word and written text.
… explore history through dance.
… see dance as a technology of attention and thinking - as a technology of the self.
… explore external technologies as extensions of myself.
… evoke the powers hidden in the attention and in the breath.
… quiet the mental noise.

Tants kui tajumine, mõtlemine ja olemine läbi liikumise.

Photo: Kris Moor

Minu suhe tantsukunstiga on võimaldanud mul:
… praktiliselt uurida muutumist - elu peamist konstanti.
… läheneda kättesaamatutele mõistetele nagu “täielik liikumatus”, “täielik vaikus” ja “tühjus”.
… kogeda vabadust kokku põimunud süsteemides, kehades ja maailmades.
… uurida oma taju, teadmiste ja mõistmise piire.
… tunnistada, kuidas uued tähendused, struktuurid ja omadused sünnivad loomingulise protsessi käigus.
… uurida liikumise väljendamise võimalikkust sõna ning kirja kaudu.
… mõtestada ajalugu läbi tantsu.
… näha tantsu tähelepanu ja mõtlemise tehnoloogiana - enesetehnoloogiana.
… uurida väliseid tehnoloogiaid iseenda laiendustena.
… äratada tähelepanus ja hingamises peituvaid võimeid.
… vaigistada mõttemüra.